ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Ἑορτὴν τοῦ κριθίνου ἐν τῷ Μαρόκῳ ἀπαγορεύουσιν

Ἐν τῷ Μαρόκῳ οἱ κριθίνου παραγογεῖς ἐν νῷ εἶχον ἑορτὴν τούτου τοῦ ποτοῦ ἐν τῇ πόλει Κασαβλάγκῃ ποιεῖν ἵνα ἐποτρύνοιεν τοὺς πολίτας πλεῖον κριθίνου πίνειν. ταύτης τῆς ἑορτῆς ἀγγελθείσης οἱ πολῖται μάλιστα ἐθαύμασαν, ὁ γὰρ ἰσλαμικὸς νόμος τὸ οἰνόπνευμα ἀπαγορεύει, καὶ εἰ ἐν τῷ
Μαρόκῳ οὗτοι μὲν οἱ νόμοι οὐ τοσοῦτο κυριεύουσιν ὡς ἐν ἄλλαις ισλαμικαῖς χώραις, ἔξεστι δὲ τοῖς τε πολίταις καὶ τοῖς τουρισταῖς ἐκεῖ οἰνόπνευμα πίνειν (καὶ εἰ μέτρίως).
ὅμως δὲ ἑορτὴν τοῦ κριθίνου ποιεῖν (ὃ οὐ μόνον ἐν τῇ Γερμανίᾳ ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις πολλαῖς χώραις γίγνεται) ἔδοξε τοῖς ἐν τέλει ἄγαν τε ποιεῖν καὶ ὑβρίζειν, οἱ δὲ ταχέως ἄγγελμα μὲν δημοσίᾳ ἤγγειλαν καθ' ὃ ταύτην τὴν ἑορτὴν ἀπαγορεύουσιν, ἐκέλευσαν δὲ τοὺς πίνακας τὴν ἑορτὴν ἀγγέλλοντας ἀφαιρεῖσθαι (ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστι τοιοῦτον πίνακα ἰδεῖν). 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις