ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ἆρα κινεῖται ἡ γῆ;

Νεωστὶ Σαουδικὸς ἱερεὺς ἐνδοξότατος ἐγένετο, ὅμως δὲ οὐ τοιούτῳ τῷ τρόπῳ οἷον αὐτὸς ἤλπιζεν, εἶπεν γὰρ ὅτι ἡ μὲν γῆ οὐ κινοῖτο περὶ τὸν  ἥλιον, ὁ δὲ ἥλιος κινοῖτο περὶ τὴν γῆν ἀκίνητον μένουσαν. τοῦτο δὲ οὕτως ἐγένετο· συνόδου γενησομένης ἐν πανεπιστημίῳ τινὶ ἐν τῇ Σαουδικῇ Ἀραβίᾳ, ἔδοξε τοῖς
μαθηταῖς τοῦτον τὸν ἱερέα παρακαλεῖν· διελέγοντο μὲν οἱ μαθηταὶ περὶ τῆς ἀστρονομίας καλὴν ἐπιστήμην δεικνύντες, ἐξαίφνης δὲ πάντες οἱ παρόντες ἐθαύμασαν ἀκούσαντες τοῦ ἱερέως λέγοντος ὅτι ἡ γῆ οὐ κινεῖται. θορύβου γενομένου, τοῖς θαυμάσασι μαθηταῖς τόδε τὸ τεχνικὸν παράδειγμα προύθηκεν ὁ ἱερεύς· εἰ ἀεροσκάφος τι μέλλοι ἐκ τῆς Ἀραβίας πρὸς τὴν Σίναν πετήσεσθαι ἅμα τῆς γῆς κινουμένης, δέοι ἂν τὸ ἀεροσκάφος μόνον ἐν τῷ ἀέρι μένειν οὐ κινούμενον... καὶ ἡ Σίνα αὐτὴ πρὸς τὸ ἀεροσκάφος ἥκοι ἄν, διότι εἰ τὸ ἀεροσκάφος πέτοιτο... οὐδέποτε εἰς τὴν Σίναν ἀφίκοιτο ἄν, ἡ γὰρ Σίνα ἅμα καὶ κινοῖτο ἄν.

τούτου τοῦ ἀγγέλματος οὐ διὰ πολλοῦ διὰ πάσης τῆς οἰκουμένης διασπαρέντος, πολλοὶ ἄνθρωποι πρὸς τοῦτο ἐν τοῖς καλουμένοις “κοινωνικοῖς δικτύοις“ (Twitter κτλ.) μάλιστα ἔπαιζον, πολλοὶ δὲ ἔγραψαν  "Eppure non si muove", μεταβαλόντες τὴν ἔνδοξον φράσιν "Eppure si muove" ἣν ὁ Γαλιλέος τοῖς δικασταῖς εἶπεν αὐτὸν δικάζουσι ἅτε διαβεβαιούμενον ὅτι ἡ γῆ κινοῖτο.

ἴσως ἡμεῖς αὐτοὶ οὐχ ὑπάρχομεν καὶ μόνον σκιὰ ὀνείρου ἐσμέν;
http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις