ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ὁ Ποῦτιν περὶ τῆς Τουρκίας διαλέγεται

Καθ' Πέμπτην ὁ πρόεδρος Ποῦτιν τοῖς δημοσιογράφοις σύνοδον παρέχει ἐν ᾗ περὶ τῆς καταστάσεως λέγει καὶ πρὸς τὰ ἐρωτήματα ἀποκρίνεται, τήμερον δὲ 1.392 δημοσιογράφοι παρῆσαν, τοσοῦτοι ὅσοι οὐδέποτε τὸ πρότερον. πρῶτον μὲν κατὰ τὸ εἰκὸς περὶ τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως λέγων
διεβεβαιώσατο ὅτι ἡ Ῥωσσικὴ οἰκονομία ἤδη τὴν κρίσιν νικήσειε·

ἡ μὲν σύνοδος ἐν ἡσυχίᾳ ἦν μέχρι οἱ δημοσιογράφοι περὶ τοῦ τῆς Τουρκίας προβλήματος ἤρεντο (ἡ γὰρ Τουρκία Ῥωσσικὸν ἀεροσκάφος ἐγγὺς τοῦ τῆς Συρίας ὅρου κατέβαλεν), ὁ δὲ Ποῦτιν τὸν τῆς φωνῆς τόνον ἐξαίφνης μεταβαλὼν ἀπεκρίνατο μὲν ὅτι οὐκ ἐξείη τοῖς Τούρκοις διαλέγεσθαι, εἶπε δὲ ἐρεθιστικὸς “ἡ μὲν Τουρκικὴ ἀρχὴ ᾤετο ἡμᾶς ἐκ τῆς Συρίας ἀποφεύξεσθαι, τοῦτο δὲ οὐχ οὕτως ἐγένετο, ἡ γὰρ Ῥωσσία οὐ τοιαύτη χώρα ἐστίν· τὸν ἀεροσκαφῶν ἀριθμὸν ηὐξήκαμεν ἐν τῇ Συρίᾳ· εἰ τὸ πρότερον τὰ Τουρκικὰ ἀεροσκάφη ἐπὶ τῆς Συρίας κατὰ τοὺς διεθνεῖς νόμους ἐπέτετο, πειρησάντων τοῦτο νῦν ποιεῖν.“ οὐδένα ἔλαθε ταύτην τὴν χώραν ἀπειλῶν. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις