ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Νέαν φωτογραφίαν τοῦ “Βίλλι τοῦ Παιδὸς“ εὑρίσκουσιν

Πάντες ἀκηκόαμεν περὶ τοῦ “Βίλλι τοῦ Παιδός“, τοῦ νεανίου ὃς ἐν τῷ Νέῳ Μεξίκῳ εἴκοσι καὶ ἕνα ἀνθρώπους ἀπέκτεινεν. Βίλλι ὁ Παῖς (τὸ ἀληθὲς ὄνομα αὐτοῦ ἦν William Henry McCarty) ἀπέθανε τῷ 1881ῳ ἔτει, εἴκοσι καὶ ἓν ἔτη γεγονώς, τοσαῦτα ἔτη ὅσους ἀνθρώπους ἀπέκτεινεν· ὅμως δὲ διαβεβαιοῦνται ἄλλοι ὅτι μόνον
τέτταρας ἢ πέντε καὶ αὐτοὺς ἀμυνόμενος.

μίαν μὲν μόνην φωτογραφίαν αὐτοῦ εἴχομεν εἰς τὸ νῦν, νεωστὶ δὲ ἄλλην εὗρον ἐν ᾗ ἔξεστιν αὐτὸν ἰδεῖν τῷ 1878ῷ ἔτει σὺν φίλοις τισὶ σχολὴν ἔχοντα. ὁ “Παῖς“ ἕστηκεν ἐν τῇ ἀριστερᾷ τῆς φωτογραφίας, οὐδὲ ἴσμεν ὅστις ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος τὴν χεῖρα προτείνων.

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις