ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Μην με παρεξηγήσετε >>> αλλά ο τρόπος παρουσίασης από τα ΜΜΕ >>> του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεών του >>> θυμίζει τηλεοπτική εκπομπή, με τοποθέτηση προϊόντος >>> και το προϊόν είναι το αμερικανικό LNG >>> το "καλό", το ακριβό, το αμερικάνικο LNG....
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη 14 Απριλίου 2015

Coming to Terms With the American Empire

By George Friedman
"Empire" is a dirty word. Considering the behavior of many empires, that is not unreasonable. But empire is also simply a description of a condition, many times unplanned and rarely intended. It is a condition that arises from a massive imbalance of power. Indeed, the empires created on purpose, such as Napoleonic France and Nazi Germany, have rarely lasted. Most empires do not plan to become one. They become one and then realize what they are. Sometimes they do not realize what they are for a long time, and that failure to see reality can have
massive consequences.

World War II and the Birth of an Empire

The United States became an empire in 1945. It is true that in the Spanish-American War, the United States intentionally took control of the Philippines and Cuba. It is also true that it began thinking of itself as an empire, but it really was not. Cuba and the Philippines were the fantasy of empire, and this illusion dissolved during World War I, the subsequent period of isolationism and the Great Depression.
The genuine American empire that emerged thereafter was a byproduct of other events. There was no great conspiracy. In some ways, the circumstances of its creation made it more powerful. The dynamic of World War II led to the collapse of the European Peninsula and its occupation by the Soviets and the Americans. The same dynamic led to the occupation of Japan and its direct governance by the United States as a de facto colony, with Gen. Douglas MacArthur as viceroy.
The United States found itself with an extraordinary empire, which it also intended to abandon. This was a genuine wish and not mere propaganda. First, the United States was the first anti-imperial project in modernity. It opposed empire in principle. More important, this empire was a drain on American resources and not a source of wealth. World War II had shattered both Japan and Western Europe. The United States gained little or no economic advantage in holding on to these countries. Finally, the United States ended World War II largely untouched by war and as perhaps one of the few countries that profited from it. The money was to be made in the United States, not in the empire. The troops and the generals wanted to go home.
But unlike after World War I, the Americans couldn't let go. That earlier war ruined nearly all of the participants. No one had the energy to attempt hegemony. The United States was content to leave Europe to its own dynamics. World War II ended differently. The Soviet Union had been wrecked but nevertheless it remained powerful. It was a hegemon in the east, and absent the United States, it conceivably could dominate all of Europe. This represented a problem for Washington, since a genuinely united Europe — whether a voluntary and effective federation or dominated by a single country — had sufficient resources to challenge U.S. power.
The United States could not leave. It did not think of itself as overseeing an empire, and it certainly permitted more internal political autonomy than the Soviets did in their region. Yet, in addition to maintaining a military presence, the United States organized the European economy and created and participated in the European defense system. If the essence of sovereignty is the ability to decide whether or not to go to war, that power was not in London, Paris or Warsaw. It was in Moscow and Washington.
The organizing principle of American strategy was the idea of containment. Unable to invade the Soviet Union, Washington's default strategy was to check it. U.S. influence spread through Europe to Iran. The Soviet strategy was to flank the containment system by supporting insurgencies and allied movements as far to the rear of the U.S. line as possible. The European empires were collapsing and fragmenting. The Soviets sought to create an alliance structure out of the remnants, and the Americans sought to counter them.

The Economics of Empire

One of the advantages of alliance with the Soviets, particularly for insurgent groups, was a generous supply of weapons. The advantage of alignment with the United States was belonging to a dynamic trade zone and having access to investment capital and technology. Some nations, such as South Korea, benefited extraordinary from this. Others didn't. Leaders in countries like Nicaragua felt they had more to gain from Soviet political and military support than in trade with the United States.
The United States was by far the largest economic power, with complete control of the sea, bases around the world, and a dynamic trade and investment system that benefitted countries that were strategically critical to the United States or at least able to take advantage of it. It was at this point, early in the Cold War, that the United States began behaving as an empire, even if not consciously.
The geography of the American empire was built partly on military relations but heavily on economic relations. At first these economic relations were fairly trivial to American business. But as the system matured, the value of investments soared along with the importance of imports, exports and labor markets. As in any genuinely successful empire, it did not begin with a grand design or even a dream of one. Strategic necessity created an economic reality in country after country until certain major industries became dependent on at least some countries. The obvious examples were Saudi Arabia or Venezuela, whose oil fueled American oil companies, and which therefore — quite apart from conventional strategic importance — became economically important. This eventually made them strategically important.
As an empire matures, its economic value increases, particularly when it is not coercing others. Coercion is expensive and undermines the worth of an empire. The ideal colony is one that is not at all a colony, but a nation that benefits from economic relations with both the imperial power and the rest of the empire. The primary military relationship ought to be either mutual dependence or, barring that, dependence of the vulnerable client state on the imperial power.
This is how the United States slipped into empire. First, it was overwhelmingly wealthy and powerful. Second, it faced a potential adversary capable of challenging it globally, in a large number of countries. Third, it used its economic advantage to induce at least some of these countries into economic, and therefore political and military, relationships. Fourth, these countries became significantly important to various sectors of the American economy.

Limits of the American Empire

The problem of the American Empire is the overhang of the Cold War. During this time, the United States expected to go to war with a coalition around it, but also to carry the main burden of war. When Operation Desert Storm erupted in 1991, the basic Cold War principle prevailed. There was a coalition with the United States at the center of it. After 9/11, the decision was made to fight in Afghanistan and Iraq with the core model in place. There was a coalition, but the central military force was American, and it was assumed that the economic benefits of relations with the United States would be self-evident. In many ways, the post-9/11 wars took their basic framework from World War II. Iraq War planners explicitly discussed the occupation of Germany and Japan.
No empire can endure by direct rule. The Nazis were perhaps the best example of this. They tried to govern Poland directly, captured Soviet territory, pushed aside Vichy to govern not half but all of France, and so on. The British, on the other hand, ruled India with a thin layer of officials and officers and a larger cadre of businessmen trying to make their fortunes. The British obviously did better. The Germans exhausted themselves not only by overreaching, but also by diverting troops and administrators to directly oversee some countries. The British could turn their empire into something extraordinarily important to the global system. The Germans broke themselves not only on their enemies, but on their conquests as well.
The United States emerged after 1992 as the only global balanced power. That is, it was the only nation that could deploy economic, political and military power on a global basis. The United States was and remains enormously powerful. However, this is very different from omnipotence. In hearing politicians debate Russia, Iran or Yemen, you get the sense that they feel that U.S. power has no limits. There are always limits, and empires survive by knowing and respecting them.
The primary limit of the American empire is the same as that of the British and Roman empires: demographic. In Eurasia — Asia and Europe together — the Americans are outnumbered from the moment they set foot on the ground. The U.S. military is built around force multipliers, weapons that can destroy the enemy before the enemy destroys the relatively small force deployed. Sometimes this strategy works. Over the long run, it cannot. The enemy can absorb attrition much better than the small American force can. This lesson was learned in Vietnam and reinforced in Iraq and Afghanistan. Iraq is a country of 25 million people. The Americans sent about 130,000 troops. Inevitably, the attrition rate overwhelmed the Americans. The myth that Americans have no stomach for war forgets that the United States fought in Vietnam for seven years and in Iraq for about the same length of time. The public can be quite patient. The mathematics of war is the issue. At a certain point, the rate of attrition is simply not worth the political ends.
The deployment of a main force into Eurasia is unsupportable except in specialized cases when overwhelming force can be bought to bear in a place where it is important to win. These occasions are typically few and far between. Otherwise, the only strategy is indirect warfare: shifting the burden of war to those who want to bear it or cannot avoid doing so. For the first years of World War II, indirect warfare was used to support the United Kingdom and the Soviet Union against Germany.
There are two varieties of indirect warfare. The first is supporting native forces whose interests are parallel. This was done in the early stages of Afghanistan. The second is maintaining the balance of power among nations. We are seeing this form in the Middle East as the United States moves between the four major regional powers — Iran, Saudi Arabia, Israel and Turkey — supporting one then another in a perpetual balancing act. In Iraq, U.S. fighters carry out air strikes in parallel with Iranian ground forces. In Yemen, the United States supports Saudi air strikes against the Houthis, who have received Iranian training.
This is the essence of empire. The British saying is that it has no permanent friends or permanent enemies, only permanent interests. That old cliche is, like most cliches, true. The United States is in the process of learning that lesson. In many ways the United States was more charming when it had clearly identified friends and enemies. But that is a luxury that empires cannot afford.

Building a System of Balance

We are now seeing the United States rebalance its strategy by learning to balance. A global power cannot afford to be directly involved in the number of conflicts that it will encounter around the world. It would be exhausted rapidly. Using various tools, it must create regional and global balances without usurping internal sovereignty. The trick is to create situations where other countries want to do what is in the U.S. interest.
This endeavor is difficult. The first step is to use economic incentives to shape other countries' behavior. It isn't the U.S. Department of Commerce but businesses that do this. The second is to provide economic aid to wavering countries. The third is to provide military aid. The fourth is to send advisers. The fifth is to send overwhelming force. The leap from the fourth level to the fifth is the hardest to master. Overwhelming force should almost never be used. But when advisers and aid do not solve a problem that must urgently be solved, then the only type of force that can be used is overwhelming force. Roman legions were used sparingly, but when they were used, they brought overwhelming power to bear.

The Responsibilities of Empire

I have been deliberately speaking of the United States as an empire, knowing that this term is jarring. Those who call the United States an empire usually mean that it is in some sense evil. Others will call it anything else if they can. But it is helpful to face the reality the United States is in. It is always useful to be honest, particularly with yourself. But more important, if the United States thinks of itself as an empire, then it will begin to learn the lessons of imperial power. Nothing is more harmful than an empire using its power carelessly.
It is true that the United States did not genuinely intend to be an empire. It is also true that its intentions do not matter one way or another. Circumstance, history and geopolitics have created an entity that, if it isn't an empire, certainly looks like one. Empires can be far from oppressive. The Persians were quite liberal in their outlook. The American ideology and the American reality are not inherently incompatible. But two things must be faced: First, the United States cannot give away the power it has. There is no practical way to do that. Second, given the vastness of that power, it will be involved in conflicts whether it wants to or not. Empires are frequently feared, sometimes respected, but never loved by the rest of the world. And pretending that you aren't an empire does not fool anyone.
The current balancing act in the Middle East represents a fundamental rebalancing of American strategy. It is still clumsy and poorly thought out, but it is happening. And for the rest of the world, the idea that the Americans are coming will become more and more rare. The United States will not intervene. It will manage the situation, sometimes to the benefit of one country and sometimes to another.
www.stratfor.com

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις