ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται >>> ότι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας >>> υπάρχουν πολλοί "παναθηναϊκάκηδες"....
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Οἱ τῆς Νέας Ζηλανδίας πολῖται νέον σημεῖον αἱροῦνται

Οἱ τῆς Νέας Ζηλανδίας πολῖται νεωστὶ ἐψηφίσαντο ἵνα ἕλοιντο τὸ νέον τῆς χώρας σημεῖον, ἐν δὲ τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστιν ὑμῖν ἰδεῖν ὅ τι σημεῖον οἱ πολῖται νομίσαιεν βέλτιστον εἶναι. ἐξῆν αὐτοῖς ἐκ πέντε τύπων γραφεῦσι διαγεγραμμένων ἑλέσθαι. ἐν δὲ τῷ νέῳ σημείῳ οὔκ
ἐστι τὸ Βρεταννικὸν σημεῖον (Union Jack καλούμενον) ὃ ἐν τῷ προτέρῳ ἐξῆν ἰδεῖν, ἀλλὰ ἔνεστι φύλλον πτερίδος, τοῦτο γὰρ τὸ φύλλον ἐπιχώριον σύμβολον γεγένηται καὶ πολλαὶ ἀθλητικαὶ ὁμάδες δεικνύασιν, ἄλλαι τε καὶ οἱ ἐνδοξότατοι All Blacks.

πολλοὶ μὲν πολῖται ἔλεγον ὅτι τὸ μὲν σημεῖον οὐ μόνον ἀρχαιότερον ἀλλὰ καὶ ὁμοιότερον τῷ Βρεταννικῷ σημείῳ εἴη, δέοι δὲ μεταβαλεῖν, ἄλλοι δέ, πολλοὶ αὐτῶν παλαιόμαχοι ὄντες, τὸ πρότερον σημεῖον μένειν ἐβούλοντο ὑπὲρ οὗ ἐμαχήσαντο. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις