ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Οἱ τῆς Νέας Ζηλανδίας πολῖται νέον σημεῖον αἱροῦνται

Οἱ τῆς Νέας Ζηλανδίας πολῖται νεωστὶ ἐψηφίσαντο ἵνα ἕλοιντο τὸ νέον τῆς χώρας σημεῖον, ἐν δὲ τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστιν ὑμῖν ἰδεῖν ὅ τι σημεῖον οἱ πολῖται νομίσαιεν βέλτιστον εἶναι. ἐξῆν αὐτοῖς ἐκ πέντε τύπων γραφεῦσι διαγεγραμμένων ἑλέσθαι. ἐν δὲ τῷ νέῳ σημείῳ οὔκ
ἐστι τὸ Βρεταννικὸν σημεῖον (Union Jack καλούμενον) ὃ ἐν τῷ προτέρῳ ἐξῆν ἰδεῖν, ἀλλὰ ἔνεστι φύλλον πτερίδος, τοῦτο γὰρ τὸ φύλλον ἐπιχώριον σύμβολον γεγένηται καὶ πολλαὶ ἀθλητικαὶ ὁμάδες δεικνύασιν, ἄλλαι τε καὶ οἱ ἐνδοξότατοι All Blacks.

πολλοὶ μὲν πολῖται ἔλεγον ὅτι τὸ μὲν σημεῖον οὐ μόνον ἀρχαιότερον ἀλλὰ καὶ ὁμοιότερον τῷ Βρεταννικῷ σημείῳ εἴη, δέοι δὲ μεταβαλεῖν, ἄλλοι δέ, πολλοὶ αὐτῶν παλαιόμαχοι ὄντες, τὸ πρότερον σημεῖον μένειν ἐβούλοντο ὑπὲρ οὗ ἐμαχήσαντο. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις