ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Επειδή γίνεται πολύς λόγος για την χρήση μάσκας >>> βλέποντας εικόνες από όλο τον κόσμο >>> και τους πολίτες να φορούν σχεδόν παντού μάσκες >>> δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να μην πω >>> ότι δεν γνωρίζω αν και κατά πόσο η μάσκα είναι αποτελεσματική ως μέσο προφύλαξης >>> σίγουρα όμως η υποχρεωτική χρήση της είναι η εκδίκηση του Ισλάμ απέναντι στον δυτικό κόσμο
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Οἱ τῆς Νέας Ζηλανδίας πολῖται νέον σημεῖον αἱροῦνται

Οἱ τῆς Νέας Ζηλανδίας πολῖται νεωστὶ ἐψηφίσαντο ἵνα ἕλοιντο τὸ νέον τῆς χώρας σημεῖον, ἐν δὲ τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστιν ὑμῖν ἰδεῖν ὅ τι σημεῖον οἱ πολῖται νομίσαιεν βέλτιστον εἶναι. ἐξῆν αὐτοῖς ἐκ πέντε τύπων γραφεῦσι διαγεγραμμένων ἑλέσθαι. ἐν δὲ τῷ νέῳ σημείῳ οὔκ
ἐστι τὸ Βρεταννικὸν σημεῖον (Union Jack καλούμενον) ὃ ἐν τῷ προτέρῳ ἐξῆν ἰδεῖν, ἀλλὰ ἔνεστι φύλλον πτερίδος, τοῦτο γὰρ τὸ φύλλον ἐπιχώριον σύμβολον γεγένηται καὶ πολλαὶ ἀθλητικαὶ ὁμάδες δεικνύασιν, ἄλλαι τε καὶ οἱ ἐνδοξότατοι All Blacks.

πολλοὶ μὲν πολῖται ἔλεγον ὅτι τὸ μὲν σημεῖον οὐ μόνον ἀρχαιότερον ἀλλὰ καὶ ὁμοιότερον τῷ Βρεταννικῷ σημείῳ εἴη, δέοι δὲ μεταβαλεῖν, ἄλλοι δέ, πολλοὶ αὐτῶν παλαιόμαχοι ὄντες, τὸ πρότερον σημεῖον μένειν ἐβούλοντο ὑπὲρ οὗ ἐμαχήσαντο. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις