ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται >>> ότι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας >>> υπάρχουν πολλοί "παναθηναϊκάκηδες"....
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Ἀπεργία ἐν ταῖς Windsor Βασιλείαις;

Οἱ τοῦ τῶν Βασιλείων Windsor ἐργασταὶ ἀπειλοῦσι τῷ ἀπεργεῖν, ὃ οὐδέποτε τὸ πρότερον ἐκεῖ γέγονεν, ὅμως δὲ ἀκριβῶς οὐ λέγουσιν ὅ τι ἐν νῷ ποιεῖν ἔχουσιν, πότερον παντελῶς ἀπεργεῖν ἢ μόνον κατὰ μέρος· κατὰ δὲ τὸν τούτων
τῶν ἐργαστῶν φερέφωνον, οὐχ ἱκανὸν μισθὸν δέχονται, καὶ δὴ οὐ μόνον περὶ τούτου ὀλοφύρονται ἀλλὰ καὶ μέμφονται ὅτι τυγχάνουσι προῖκα ποιοῦντες πολλὰ ὧν ἐκεῖ ποιοῦσιν, παραδείγματος ἕνεκα τοῖς μὲν τουρισταῖς διὰ τοὺ οἰκήματος ἡγοῦνται καίπερ τοῦτο ποιεῖν οὐκ ἀναγκαῖον αὐτοῖς ὄν, οὐδὲν δὲ χρημάτων ὑπὲρ τούτου δέχονται καὶ βούλονται τέλος τούτῳ ἐπιθεῖναι. αὗται αἱ βασίλειαι, ἐν αἷς διακόσιοι ἐργασταὶ ἐργάζονται, κεῖνται οὐκ ἐν τῷ τοῦ Λονδίνου κέντρῳ ἀλλὰ ἤδη ἔξω τῆς πόλεως, τῷ πρὸς τὴν πόλιν Reading πορευομένῳ, ἡ δὲ Βασίλεια Ἐλισάβετ Β' ἐνίοτε ἡμέρας τινὰς ἐκεῖ διατρίβει (ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς Βασιλείοις Buckingham διοικεῖ).

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις