ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ὁ ἐν τῇ Συρίᾳ πόλεμος, τὸ Ἰσραῆλ καὶ ἡ Μαλάλα

Ὁ τῶν ἐν τῇ Συρίᾳ ἀποθανόντων ἀριθμὸς οὐ παύεται αὐξανόμενος, νῦν δὲ ἐν τῇ πόλει Δοῦμᾳ, ἣ τῆς Δαμασκοῦ οὐ πολὺ ἀπέχει, τετταράκοντα καὶ τέτταρες ἄνθρωποι νεωστὶ ἀπέθανον τοῖς τοῦ Ἀσσᾶδ ἀεροσκάφεσιν ἃ ταύτην τὴν πόλιν συνεχῶς ἐβομβάρδισεν. καὶ δὴ καὶ πολλοὶ τῶν βεβλαμμένων, ἅτε τῶν νοσοκομείων τὰ ἀναγκαῖα οὐκ ἐχόντων, ἀποθανοῦνται ἐὰν μηδεὶς ὠφέλειαν ἔξωθεν εἰσπέμπῃ. ταύτην δὴ τὴν πόλιν περὶ
πλείστου ποιοῦνται ἑκάτεροι οἱ στρατοί, ἐπὶ γὰρ λόφῳ κεῖται ἐξ οὗ ἔξεστι τοῖς τοῦτον τὸν λόφον κατέχουσιν ἐπὶ τὴν Δαμασκὸν πύραυλα ῥᾳδίως ἀφεῖναι.
ἐν δὲ τῷ Ἰσραῆλ τετταράκοντα καὶ τρεῖς στρατιῶται οἳ τὸ πρότερον ὡς κατάσκοποι ὑπὲρ τοῦ Ἰσραῆλ ἐστρατεύσαντο γραφὴν νῦν ὑπεγράψαντο ἐν ᾗ διαβεβαιοῦνται ὅτι τοῖς Παλαιστίνοις μάχεσθαι οὐκ ἐθέλουσιν ἅτε ἀφυλάκτοις οὖσιν· ὅμως δὲ οὗτοι οἱ τετταράκοντα καὶ τρεῖς στρατιῶται νῦν μὲν οὐ στρατεύσουσιν ἀλλὰ ὡς ἐπιτεταγμένοι στρατιῶται κεῖνται, λέγουσι δὲ ὅτι ἐὰν αὖθις τῇ στρατιᾷ καταλεχθῶσιν οὐ πείσονται.

πάντες δὲ περὶ τῆς Μαλάλας Ἰουσουφθαῖ ἀκηκόαμεν, τῆς παιδὸς ἣν οἱ ἰσλαμισταὶ ἐπυροβόλησαν διότι τοῖς νόμοις οἳ κωλύουσι τὰς γυναῖκας παιδεύεσθαι ἀντέστη· νῦν δὲ ὁ τοῦ Πακιστανοῦ στρατοῦ φερέφωνος τοῖς δημοσιογράφοις ἐν τῷ Ἰσλαμαβᾶδ εἶπεν ὅτι τοὺς μὲν τότε τῇ Μαλάλᾳ ἐπιθεμένους τέλος εὕροιεν καὶ κατασχοῖεν, μετὰ δὲ οὐ πολὺν χρόνον δικασθήσοιντο. 

http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις