ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Τὸ Δονὲτσκ βούλεται ἀπὸ τῆς Οὐκραίνης ἀποστῆναι

Οἱ ἀνθιστάμενοι βοήθειαν τὴν Ῥωσσίαν παραιτοῦσιν
Τῇ Δευτέρᾳ διαδηλωταί τινες οἳ καίπερ ἐν τῇ Οὐκραίνῃ οἰκοῦντες αἰσθάνονται Ῥωσσικοὶ ὄντες εἰς τὸ τῆς ἀρχῆς πρῶτον οἴκημα βίᾳ εἰσελθόντες τὸ τῆς Οὐκραίνης σημεῖον ἀφεῖλον καὶ ἀντὶ τούτου τὸ Ῥωσσικὸν ἐνέθεσαν, βούλονται γὰρ ἀπό τε τῆς Οὐκραίνης ἀποστῆναι καὶ τῇ Ῥωσσίᾳ συστῆναι, τὸ δὲ αὐτὸ ὃ ἐν τῇ Κριμέᾳ νεωστὶ

ἐγένετο κτᾶσθαι πειρώμενοι οἱ ἀνθιστάμενοι βοήθειαν πέμψαι τὴν Ῥωσσίαν παρῄτησαν.

τὰ προβλήματα ἐν ταῖς πόλεσι Χαρκόβῳ καὶ Λουγὰνσκ τὸ ἐπίκεντρον ἔχει, ἐκεῖ γὰρ πρῶτον μὲν οἱ ἀνθιστάμενοι οἰκήματά τινα τῆς ἀρχῆς ἔλαβον, ἔπειτα δὲ οἱ φύλακες τοὺς ἐν τῇ πόλει Χαρκόβῳ τὸ οἴκημα καταλαβόντας ἐκ τοῦ οἰκήματος ἐξέβαλον, οὐ μέντοι τοὺς ἐν τῇ πόλει Λουγάνσκ τὸ αὐτὸ ποιήσαντας, οὗτοι γὰρ τὸ οἴκημα καταλαβόντες μεγάλους προβόλους πρὸ τοῦ οἰκήματος κατέστησαν καὶ ἑξήκοντα ἀνθρώπους οἳ εἴσω τοῦ οἰκήματος ἐτύγχανον ὄντες κατεῖχον (τέλος δέ, πολὺν χρόνον τοῖς φύλαξι διαλεχθέντες, αὐτοὺς τῇ προτεραίᾳ νυκτὶ ἐξελθεῖν εἴασαν)· τῶν ἀνθισταμένων ἔτι καὶ νῦν ἐκεῖ μενόντων, οὐ σαφές ἐστιν ὅ τι δεῖ ποιεῖν, ὁ δὲ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργός, ὁ Ἄρσην Ἀβάκοβ, τοῖς ἀνθισταμένοις ἠπείλησεν ὅτι, εἰ τὸ οἴκημα δυοῖν ἡμέραιν μὴ καταλιποῖεν, τοὺς στρατιώτας εἰσπέμψοι. 


πάντα οὕτω ταχέως ἐγένετο ὥστε οἱ ἄρχοντες ἀπροσδόκητοι ὄντες οὐκ ᾔσαν ὅ τι δέοι ποιεῖν· τῆς Κριμέας ἤδη ἀπὸ τῆς Οὐκραίνης ταχέως ἀποστάσης, οἱ ἄρχοντες πειρῶσι νῦν προφυλάττεσθαι πρὶν τὸ αὐτὸ αὖθις πανταχοῦ διὰ τῆς χώρας γενέσθαι, ἄλλοθί τε κα ν τος μρεσιν ο ο πολται τ ωσσικ γλττ χρνται. 


http://www.akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις