ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Ὁ Νίγηρας τὸν τοῦ Γάδδαφι τρίτον υἱὸν παραδίδωσιν

Τρεῖς τῶν υἱῶν ἔτι ἐν τῇ Ἀργελίᾳ μένουσιν  
Ὁ τρίτος τοῦ Γαδδάφι υἱός, Σαάδι Γαδδάφι ὀνόματι καὶ τριάκοντα καὶ ἓν ἔτη γεγονώς, παρεδόθη χθὲς ὑπὸ τῆς τοῦ Νιγήρου ἀρχῆς τῇ Λυβίῃ. τοῦ προέδρου Μουαμμὰρ Γαδδάφι ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκβληθέντος, ὁ υἱὸς πρὸς μὲν τὸν Νίγηραν ἀπέφυγεν, χθὲς δὲ εἰς τὴν Τρίπολιν ἀεροσκάφει ἀφίκετο, εὐθὺς δὲ ἀφικόμενος πρὸς δεσμωτήριόν τι προσηνέχθη, πλείστων στρατιωτῶν παρόντων. ὁ τῆς Λυβικῆς ἀρχῆς φερέφωνος εἶπεν ὅτι τὸν Σ. Γ. κατὰ τοὺς διεθνεῖς νόμους χρήσοιτο.

τί πεποίηται ὁ Σ. Γ. ἐξ οὗ ὁ πατὴρ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξεβλήθη; πρῶτον μὲν πρὸς τὸν Νίγηραν ἀποφυγὼν ὁ Σ. Γ. οὐκ ἐν νῷ εἶχεν ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ εἰσαεὶ διαμένειν,

ἐπείρατο δὲ πρὸς τὸ Μεξικὸν διαφυγεῖν προσποιούμενος ἄλλος τις ἄνθρωπος εἶναι (τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα μετέβαλε κ.τ.λ.), ὅμως δὲ ἡ τοῦ Μεξικοῦ ἀρχὴ τοῦτο αἰσθομένη ἐκώλυσεν· ἔπειτα δὲ εἰδὼς ὅτι τὸ Ἰντερπὸλ ἓ ζητοῦν ἐτύγχανεν, ἐπείρα μὲν πρὸς ἄλλας τινὰς χώρας ἐκφυγεῖν, μάτην δέ.

τοῦτο δὲ οὐ πάντες ἴσασιν· ὁ Σ. Γ., τοῦ πατρὸς ἐν τέλει ὄντος, ποδοσφαιριστὴς ἐν τῇ Ἰταλίᾳ ἐγένετο, ὅμως δὲ μόνον δύο ἀγώνων μετέσχεν, ἐκολάσθη γὰρ ἅτε παρανόμοις φάρμαξι χρώμενος (τοῦτο ὃ “doping“ καλοῦσιν).

τῶν δὲ ὀκτὼ υἱῶν τοῦ προέδρου Γαδδάφι, τρεῖς μὲν ἀπέθανον ἐν τῇ Λυβίῃ αὐτῇ τῆς ἐπαναστάσεως γιγνομένης, ἄλλοι δὲ τρεῖς πρὸς τὴν Ἀργελίαν ἀποφυγόντες ἔτι καὶ νῦν ἐκεῖ μένουσιν, τὸν δὲ Σεῖφ ἂλ Ἰσλᾶμ εὐθὺς τοῦ πατρὸς ἀποθανόντος κατέλαβον, οὗτος δέ, ὁ Σαάδι Γ., χθὲς κατελήφθη.
http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις