ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Αἷμα ἐν τῷ Κίεβ

πρεδρος Βκτωρ ανουκβιζ πυροβολεν κελεει
Τήμερον τῇ Πέμπτῃ πρωὶ αὖθις οἱ φύλακες τοῖς ἀνθισταμένοις ἐπέθεντο ἐν τῷ τοῦ Κίεβ κέντρῳ. οὐκ ἀκριβῶς ἴσμεν ὁπόσοι ἄνθρωποι ἀπέθανον (λέγεται ὅτι πλείονες ἢ ἑκατὸν) ἐξ οὗ ἡ μάχη ἤρξατο ἐν τῇ τῆς Αὐτονομίας Ἀγορᾷ (καλουμένῃ καὶ “Τὸ Μαιδᾶν“). τῇ μὲν Τετάρτῃ, τοῦ τῆς Οὐκραίνης προέδρου Βίκτωρ Ἰανουκόβιζ τοὺς φύλακας κελεύσαντος ἐπὶ τοὺς
διαδηλωτὰς πυροβολεῖν, ἀπέθανον εἴκοσι καὶ ὀκτὼ πολῖται ὑπὸ τῶν φυλάκων, τήμερον δὲ τῶν φυλάκων αὖθις τοῖς πολίταις ἐπιθεμένων ἔτι πλείους ἀπέθανον, ἡ δὲ ἅμιλλα ἔτι καὶ νῦν νυκτὸς διατελεῖ. νεωστὶ δὲ εἶπεν ὁ τῆς ἀρχῆς φερέφωνος ὅτι οἱ ἀνθιστάμενοι ἑξήκοντα φύλακας ἐγκυκλώσειαν καὶ κατέχοιεν.

διὰ τί τοῦτο συμβαίνει; ἡ ἀπόκρισις σαφής ἐστιν· ὁ μὲν πρόεδρος Β. Ἰανουκόβιζ πειρᾷ τῇ Ῥωσσίᾳ συνθήκας ποιεῖσθαι, οἱ δὲ πολῖται προαιροῦνται τῇ Εὐρωπαικῇ Ἑνώσει, τοῖς γὰρ πολίταις ἡ Ῥωσσία δικτατωρείαν σημαίνει, ἡ δὲ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις δημοκρατίαν. οὐδαμῶς βουλόμενοι αὖθις δικτατωρείαν παθεῖν οἱ πολῖται εἰς τὸ Μαιδᾶν συναθροισάμενοι ἐκεῖ ἔμενον ἕως ὁ Β. Ἰανουκόβιζ τοὺς φύλακας πέμψας ἐκέλευσεν τοὺς ἀνθισταμένους βίᾳ ἐξελαύνειν· τούτου δὲ γενομένου, τήμερον τῆς ἑσπέρας ὁ Β. Ἰανουκόβιζ τοῖς τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργῶν τῆς τε Γερμανίας καὶ τῆς Γαλατίας καὶ τῆς Πολωνίας ὑπουργοῖς συνῆλθεν, οὗτοι γὰρ περὶ τοῦ φόνου ἀκούσαντες ὡς τάχιστα πρὸς τὸ Κίεβ ἐπορεύθησαν.

ἡ Ε. Ε. ζημίας τινὰς τῇ Οὐκρανίᾳ ἐπιθεῖναι βούλεται, τὸν δὲ Β. Ἰανουκόβιζ ἐποτρύνει τοὺς φύλακας ἐκ τοῦ Μαιδᾶν ἐξαγαγεῖν, ὅμως δὲ πάντες ἴσμεν τοῦτο τὸ σύστημα οὐδέποτε οὐδὲν οὐδαμοῦ οὐδαμῶς κτησάμενον, οἱ μὲν γὰρ ἄρχοντες πρὸς τὰς ζημίας καταγελῶσιν, οἱ δὲ πολῖται τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τὰς ζημίας τῷ ὄντι δεχόμενοι καὶ πάσχοντες.

http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις