ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται >>> ότι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας >>> υπάρχουν πολλοί "παναθηναϊκάκηδες"....
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

80.000 Ῥωσσικοὶ τουρισταὶ τὴν Ἐρυθρὰν Θάλατταν καταλείπουσιν

Μετὰ τὴν τρομοκρατικὴν ἐπιβολὴν ἐν ᾗ Ῥωσσικὸν ἀεροσκάφος ἐξερράγη (224 ἄνθρωποι ἀπέθανον), ὁ πρόεδρος Ποῦτιν ἐκέλευσε πάντας τοὺς Ῥωσσικοὺς τουριστὰς οἳ νῦν ἐγγὺς τῆς Ἑρυθρᾶς Θαλάττης εἰσὶν ἐπανελθεῖν· ὅμως δὲ τοῦτο ῥᾴδιον
οὐ γενήσεται, ὁ γὰρ ἀριθμὸς τῶν Ῥωσσικῶν τουριστῶν οἳ τυγχάνουσι νῦν ἐκεῖ ὄντες περὶ 80,000 ἐστίν, οὕτω ἔνδοξος παρὰ τοῖς Ῥωσσικοῖς πολίταις γεγένηται ὁ τόπος πρὸς τήν τε ἀνάπαυλαν καὶ σχολήν.

ἡ μὲν τῆς Ῥωσσίας ἀρχὴ τετταράκοντα κενὰ ἀεροσκάφη ἔπεμψεν ἵνα τῆς ἀναχωρήσεως ἄρχηται, τὰ δὲ τὸ πόρευμα ποιήσεται ἕως ἂν πάντες οἱ Ῥωσσικοὶ πολῖται τὸν τόπον καταλίπωσιν, ἀλλὰ οἱ ἐπιβάται σχετλιάζουσιν ὅτι, οὐκ ἐξὸν τὸ νῦν συμφέρειν πλεῖον ἢ πήραν κατ' ἄνθρωπον, δεήσει αὐτοὺς πάντα τὰ σκεύη ἐκεῖ καταλιπεῖν, ἃ ἔπειτα, τῆς ἀναχωρήσεως τελευτησάσης, πρὸς τὴν Ῥωσσίαν ἐνεχθέντα αὐτοῖς δοθήσεται. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις