ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Διατελοῦσιν αἱ ἅμιλλαι ἐν τῷ Ἰσραῆλ

Διατελεῖ τὰ προβλήματα τοῖς τε Ἰσραηλίταις καὶ τοῖς Παλαιστίνοις. ἤδη τῇ προσθίᾳ ἑβδομάδι ἤρξατο ἡ ἅμιλλα ἣν ἤδη πάντες “τὴν τρίτην ἰντιφάδαν“ ἢ “τὴν τῶν μαχαιρῶν ἰντιφάδαν“ ὀνομάζουσιν. κατὰ τὴν Ἰσραηλινὴν ἀρχήν, ἐν λεωφορείῳ Παλαιστίνος τις Ἰσραηλινῷ μὲν στρατιώτῃ ὃς ἔτυχεν ἐκεῖ ὢν ἐπέθετο μαχαίρᾳ χρώμενος, ἐπειράσατο δὲ τὸ ὁπλοπολυβόλον
αὐτοῦ ἀφαιρεῖν, ἀλλὰ οἱ Παλαιστῖνοι τοῦτο παντελῶς ἠρνήθησαν καὶ εἶπον ὅτι ὁ στρατιώτης τῆς ἁμίλλης ἄρξαιτο. ὁστισοῦν αἴτιος ᾖ ἄν, ἐκ τούτου ἡ ἅμιλλα ηὐξήθη.

αἱ πλεῖσται τῶν συμβολῶν, ἐν αἷς ἤδη πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπέθανον, γίγνονται ἐν τῇ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῇ Ἑβρώνι καὶ τῇ Δυτικῇ Ὄχθῃ, καὶ εἰ ἐν ἄλλοις τῆς χώρας μέρεσι τὸ αὐτὸ ἰδεῖν δυνάμεθα· παραδείγματος ἕνεκα, χθὲς τῇ Κυριακῇ ἐν τῇ πόλει Βεραβῇ ἀνήρ τις Παλαιστίνος ἐνίοις ἀνθρώποις ἀλόγως ἐπέθετο, ἔπειτα δὲ ὁ ἀνὴρ ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀπέθανεν.

ἡ πόλις Ἱερουσαλὴμ σχεδὸν σχιστή ἐστίν, οἱ γὰρ φύλακες φράγματα τεθήκασιν τοὺς μουσουλμάνους δήμους καὶ τοὺς ἰουδαίους δήμους σχίζοντα, χαλεπόν δέ ἐστιν διὰ τῆς πόλεως ἐκ δήμου τινὸς εἰς ἄλλον δῆμον πορεύεσθαι.

http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις