ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Οἱ Γαλλικοὶ γεωργοὶ εἰς τὸ Παρίσιον συνέρχονται

Οἱ Γαλλικοὶ γεωργοὶ τήμερον τῇ Πέμπτῃ ἐν τῷ τοῦ Παρισίου κέντρῳ ἐκδηλοῦσθαι ἐν νῷ ἔχουσιν. λέγεται ὅτι 4,500 γεωργοί, πεντήκοντά τε λεωφορείοις καὶ χιλίοις τρακτέρσι χρώμενοι, εἰς τὴν μητρόπολιν ἀφίξονται. τὴν τῆς ἐκδηλώσεως αἰτίαν ἤδη σαφῶς εἶπον· βούλονται τὸν πρόεδρον Ὁλλάνδην μείζονα
ἐπικουρίαν τῇ γεωργίᾳ αἰτεῖν, ἄλλην τε καὶ οἰκονομικήν, ἵνα τοῖς ἄλλοις Εὐρωπαίοις γεωργοῖς ἐπ' ἴσης κατὰ τὰ τιμήματα ἐν τῇ ἀγορᾷ ἁμιλλᾶσθαι δύνωνται.

οὐδένα δὲ λανθάνει ἡ ἐκδήλωσις πολλοὺς πολίτας ἀναγκάσουσα τὸ αὐτοκίνητον οἴκοι καταλιπεῖν, τοσούτων γὰρ ἐκδηλωτῶν τὸ κέντρον κατεχόντων χαλεπὸν ἔσται διὰ τῆς πόλεως πορεύεσθαι πλὴν τῶν πεζῶν. ἄλλα δὲ ὅμοια προβλήματα ἐγένετο καὶ τῷ μηνὶ Ἰουλίῳ, τῶν γὰρ γεωργῶν τὰς εἰς τὸν Μον-Σαιν-Μισὲλ εἰσόδους, ὃς ἐνδοξότατος τουριστικὸς τόπος τυγχάνει ὤν, πολλὰς ἡμέρας  φραξάντων οὐκ ἐξῆν ἀφίκεσθαι.

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις