ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Τὸν ὕστατον Ζὰρ ἐξορύξουσιν

Ἡ Ῥωσσικὴ ἀρχὴ βούλεται τὸ νεκρὸν τὸ τοῦ ὑστάτου Ζὰρ ἐξορύττειν· τῆς Ῥωσσικῆς ἐπαναστάσεως γενομένης, ὁ Νικόλαος Β' ὑπὸ τῶν βολσεβίκων τῷ 1918ῷ ἔτει ἀπέθανεν αὐτός τε καὶ οἱ συγγενεῖς (ὅμως δὲ πάντες ἀκηκόαμεν τὸν μῦθον καθ' ὃν ἡ
Ἀναστασία ζῶσα ἀπέφυγεν). ὅ τε Ζὰρ καὶ ἡ Βασίλεια Ἀλεξάνδρα Φιοδόροβνα ἐν τῷ τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ Ἁγίου Παύλου ἱερῷ κεῖνται, ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πετρουπόλει. τὰ νεκρὰ τῷ μὲν 1991ῳ ἔτει εὑρέθη, τῷ δὲ 1998, τοῦ Βόρις Ἱέλτζιν προέδρου ὄντος, εἰς τοῦτο τὸ ἱερὸν σεμνότατα ἠνέχθη.

ἡ Ῥωσσικὴ ἀρχὴ βούλεται DNA μόρια ἐκ τοῦ νεκροῦ ἐκλαβεῖν, ἵνα ἐξετάσωσιν πότερον ἀληθῶς τὸ ἐκεῖ κείμενον νεκρὸν ὁ Ζάρ ἐστιν ἢ οὔ, ἔνιοι γὰρ τῶν ἀπογόνων νῦν περὶ τούτου ἀπιστίαν ἔχουσιν (διὰ ὅ τι ἀπιστίαν ἔχουσιν οὐκ εἶπον). 

akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις