ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Τοῦ Διόκαρ Ζαρνάεβ θάνατον καταγιγνώσκουσιν

PictureὉ τρομοκράτης Διόκαρ ΖαρνάεβΟἱ δικασταὶ τοῦ Διόκαρ Ζαρνάεβ θάνατον κατεγνώκασιν. ὁ Δ. Ζ., εἴκοσι καὶ ἓν ἔτη γεγονώς, Ἀμερικανὸς πολίτης ἐκ Ζεζενίων γονέων, καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ βόμβαν ἔθεσαν ἐν ἀθλητικῷ ἀγῶνι ὃς ἔτυχεν ἐν τῇ πόλει Βόστον ὑπάρχων τῇ 15ῃ ἡμέρᾳ  Ἀπριλίου τοῦ 2013ου ἔτους· ἐν μὲν ταύτῃ τῇ τρομοκρατικῇ ἐπιβολῇ ἀπέθανον μὲν τρεῖς ἄνθρωποι, τέτταρες δὲ καὶ δέκα εἴτε χεῖρα εἴτε σκέλος ἐστερήθησαν, πλείονες δὲ διακοσίων ἐβλήθησαν, νῦν δὲ οἱ δικασταί, ἑπτὰ γυναῖκες
καὶ πέντε ἄνδρες, αὐτοῦ θάνατον κατεγνώκασιν· ὅμως δὲ ἐδέησεν αὐτοὺς πεντεκαίδεκα ὥρας ἀλλήλοις διαλέγεσθαι πρὶν ὁμολογῆσαι πότερον δέοι αὐτοῦ θάνατον καταγνῶναι ἢ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ εἰσαεὶ καταλιπεῖν.

Οἱ ὑπὲρ τοῦ Δ. Ζ. συνηγοροῦντες ὡμολόγουν μὲν ἀεὶ περὶ τοῦ αὐτὸν αἴτιον εἶναι, τοῦτο οὐδέποτε ἠρνήθησαν, ὅμως δὲ τὸν φεύγοντα σῶσαι πειρώμενοι ἔλεγον ὅτι ὁ μὲν ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ταμερλὰν τῷ ὀνόματι, αὐτὸν πείσειεν ὡς νεανίαν ὄντα (ὁ ἀδελφὸς ἀπέθανε τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν ἐπιβολὴν ἀπὸ τῶν φυλάκων φεύγων), διὰ δὲ τοῦτο οὐ δέοι αὐτοῦ θάνατον καταγνῶναι. κατὰ μὲν τοὺς συνηγοροῦντας ὁ Δ. Ζ. οὐκ ᾔδει ὅ τι ποιοίη, κατὰ δὲ τοὺς διώκοντας ἀκριβῶς ᾔδει, ἐν δὲ τῇ δίκῃ τεκμήριον ἔδειξαν, ἔμνησαν γὰρ ὅ τι ὁ Δ. Ζ. γράψειεν ἐν τῇ νηὶ οὗ ἔκρυψε πρὶν ὑπὸ τῶν φυλάκων ληφθῆναι· “οὐκ ἀρέσκει μοι ἀνθρώπους αποκτείνειν, ἀλλὰ ἐν τῷ τοιούτῳ θεμιτόν ἐστιν.“

κατὰ τὸν τῶν δικαστῶν φερέφωνον, ὁ φεύγων ἀτρεμνὴς τὴν δίκην θανάτου ἤκουσεν. 

http://www.akwn.net/

2 Σχόλια:

Jose Antonio Ben Lopez είπε...

Τί σημαίνει "ατρεμνής";

Φιλοτιμία είπε...

Εις την γαλλικήν αποδίδεται ως : sans sourciller (χωρίς να κινηθούν τα βλέφαρά του), σε ελεύθερη μετάφραση : απαθής.
Φ.

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις