ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Τὸ Ἰσλαμικὸν Κράτος τῆς Παλμύρας κρατεῖ

PictureΤὸ μέλαν σημεῖον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ἐν τῇ Παλμύρᾳ Τὸ μέλαν σημεῖον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους (ΙΚ) ἤδη ἕστηκεν ἐν τῇ τῶν τῆς Παλμύρας ἐρειπίων ἀκροπόλει, τοῦτο δὲ ἔξεστιν ἰδεῖν ἐν ταῖς φωτογραφίαις ἃς εἰς τὰ κοινωνικὰ δίκτυα οἱ καλούμενοι “διαδικτυοναῦται“ νεωστὶ εἰσέθησαν.
οἱ τοῦ ΙΚ στρατιῶται, τῆς πόλεως αἱρεθείσης, εἰς τὸ

μουσεῖον εἰσέβησαν, τοῦτο γὰρ ἀεὶ τὸ πρῶτον ποιοῦσιν ἐπειδὰν πόλιν τινὰ λάβωσιν (οὐ μέντοι διὰ πρὸς τὰς Μούσας φιλίαν, ἀλλὰ τῷ ὄντι τῆς ἐπὶ αὐτὰς ἔχθρας ἕνεκα), ὅμως δὲ ὁ τῶν Μουσείων καὶ Ἀρχαίων τῆς Συρίας ὑπουργός, ὁ M. Abdelkarim, εἶπε διὰ τοῦ τηλεφώνου ὅτι οἱ τοῦ ΙΚ στρατιῶται μόνον ἀντιτύπους τῶν ἀληθῶν ἀγαλμάτων διαφθείρειαν (οἱ ἀντίτυποι ἔλαθον αὐτοὺς ἀντίτυποι ὄντες), πρὶν γὰρ τὸ ΙΚ εἰς τὴν Παλμύραν ἀφίκεσθαι οἱ τοῦ μουσείου ἐπιμελόμενοι, ἅτε εἰδότες τοὺς τοῦ ΙΚ εἰκότως τὰ ἀγάλματα διαφθεροῦντας, ἀντιτύπους μὲν ἐποίησαν ἃ ἐκεῖ ἀντὶ τῶν ἀληθῶν ἀγαλμάτων κατέλιπον, τὰ δὲ ἀληθῆ ἀγάλματα ἄλλοσε ἐξήνεγκον· εἶπε δὲ καὶ ὅτι τὸ ΙΚ φύλακας παρὰ τῇ εἰς τὸ μουσεῖον εἰσόδῳ ἔθηκεν.

τοῦτο μὲν ὃ περὶ τοῦ μουσείου ἴσμεν, περὶ δὲ τῶν ἐρειπίων αὐτῶν, ἃ τυγχάνει ἔξω τῆς πόλεως κείμενα, εἶπεν μὲν ὁ ὑπουργὸς ὅτι οὐκ αἴσθοιντο οὐδὲν νέον πλὴν τοῦ σημείου, ἐμέμψατο δὲ ὅτι αἱ ἄλλαι χῶραι οὐδὲν ποιήσειαν ἵνα κωλύσαιεν τὸ ΙΚ εἰς τὴν Παλμύραν εἰσελθεῖν καὶ τοῦτον τὸν ἔνδοξον ἀρχαιολογικὸν τόπον ἑλεῖν, πάντες γὰρ φοβοῦνται μὴ τὸ ΙΚ πάντας τοὺς ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς διαφθείρῃ, ὃ οὐκέτι μὲν ἐποίησαν, οἷοί τ' εἰσι ποιῆσαι ὁπόταν αὐτοῖς δοκῇ.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις