ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Πειραιώς Σεραφείμ: ''Ολομέλεια ΣτΕ και Ισλάμ''

λομέλεια το ΣτΕ δικάζοντας τήν πό 27/11/2011 ατησή μας γιά τήν κύρωση τς π’ ριθμ. Πρωτ. ΕΥΔΕΚ/οικ/760/7.11.2011 κοινς πουργικς ποφάσεως τν πουργν θνικς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Πολιτισμο καί θλητισμο καί νάπτυξης, νταγωνιστικότητας, ποδομν, Μεταφορν καί Δικτύων, μέ τήν ποία προβλέπεται « χρηματοδότηση τν πάσης φύσεως δαπανν γιά τήν λοποίηση το ργου τς μετασκευς το πρώην Κεντρικο Συνεργείου Ατοκινήτων Ναυτικο (Κ.Σ.Α.Ν.) σέ χρήση τεμένους...» ρρειδομένης πί το
Νόμου 3512/2006 «σλαμικό Τέμενος καί λλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 264/2006) πέρριψε κατά πλειοψηφία τήν ατησή μας κδίδοντας τήν π’ ριθμ. 2399/2014 πόφασή της.
πειδή πως θυμόσοφα λέει λαός μας καί ο κρίνοντες κρίνονται θά σχολιάσουμε τήν κδοθεσα πόφαση τς λομελείας το ΣτΕ ποδεικνύοντας τι ξεδόθη κατά πρόδηλη παράβαση τν διατάξεων το Συντάγματος τό ποο θεσμικά φείλει νά περασπίζεται.
Εδικώτερα πέρριψε τόν λόγο κυρώσεως τι νωτέρω πουργική πόφαση ταν κυρωτέα διότι γκατάσταση το σλαμικο τεμένους στό Βοτανικό ν ψει τν πιπτώσεων πού θά χει λειτουργία του (συγκέντρωση μεγάλου ριθμο Μουσουλμάνων γιά προσευχή, χητικές χλήσεις, προβλήματα κυκλοφορίας) στήν καθημερινή ζωή τν περιοίκων, στό φυσικό πολιτιστικό καί νθρωπογενές περιβάλλον καί στήν ασθητική τς πόλεως, φ’ νός προσβάλλει τό δικαίωμα τς λεύθερης νάπτυξης τν κατοίκων καί τήν ρχή τς ναλογικότητας, φ’ τέρου δέ στερεται τς παιτουμένης κατά τά ρθρα 24 καί 26 το Συντάγματος καί τήν Νομολογία το Δικαστηρίου τς ΕΕ ατιολογίας, φ’ σον δέν προκύπτει παρξη ξαιρετικν λόγων πού νά διακιολογον τήν συγκεκριμένη χωροθέτηση π’ εθείας μέ διάταξη Νόμου καί δέν χει προηγηθε σχετική περιβαλλοντική κτίμηση καί δέν χουν ρευνηθε ναλλακτικές λύσεις λιγώτερο πεχθες γιά τό περιβάλλον.
πέρριψε τόν νωτέρω λόγο κυρώσεως χωρίς, κατά τή γνώμη μας, παρκ ατιολογία διότι χωροθέτηση ποιουδήποτε ργου ς τομική ρύθμιση χωροταξικο καί πολεοδομικο σχεδιασμο, τελε κατά τό ρθρο 24 το Συντάγματος πό συγκεκριμένες οσιαστικές καί διαδικαστικές προϋποθέσεις (λομ. ΣτΕ 1970/2012, 3059/2009), ταν δέ, κατ’ ξαίρεση καίτοι ποτελε τομική ρύθμιση, πιχειρεται πό τήν Νομοθετική ξουσία πρέπει, ν ψει καί τν ρθρων 26 καί 4 το Συντάγματος:
α. Νά ατολογεται πό τήν ποψη τς συνδρομς τν ξαιρετικν πρός τοτο λόγων, ο ποοι πρέπει νά προκύπτουν πό τίς προπαρασκευαστικές ργασίες το Νόμου καί πό τήν προϋπόθεση τι μέ τίς ρυθμίσεις ατές δέν θίγονται τομικά δικαιώματα καί δέν παραβιάζονται λλες συνταγματικές διατάξεις ρχές καθώς καί σχετικοί ρισμοί το κοινοτικο δικαίου καί
β. Νά γίνεται κατόπιν κτιμήσεως εδικς πιστημονικς μελέτης (λομ. 1970/2012, 123/2007, 415/2011).
Στήν προκειμένη περίπτωση προσβληθεσα πράξη φορ σύμφωνα μέ τήν παρ. 5 το ρθρου 3 το Ν. 3512/2006 στήν προβλεπομένη πό τήν παρ. 2 το ρθρου ατο Κρατική χρηματοδότηση τς κατασκευς το σλαμικο τεμένους, πρόκριμα μως καί πρϋπόθεση τς νομιμοτητός της εναι πιλογή το συγκεκριμένου χώρου στόν ποο θά κατασκευαστε τό τέμενος (χωροθέτηση) καί ν ερεία ννοία νομιμότητα τς πιλογς ατς.
Εδικώτερα δέ συνταγματικότητα τς σχετικς τομικς ρυθμίσεως το Νόμου, δέν φίσταται γιά τήν ν λόγ χωροθέτηση, διότι ναφερομένη στήν ατιολογική κθεση το Νόμου 4014/2011 πόφαση πό 26/9/2011 τς κτελεστικς πιτροπς το ργανισμο θήνας, χει ς μόνο ντικείμενο τήν συμπλήρωση τν πιτρεπομένων χρήσεων τς ερύτερης περιοχς το λαιώνα καί δέν στηρίζεται σέ καμμιά ναλυτική μελέτη λλά σέ πλή εσήγηση τς προϊσταμένης το ν λόγ ργανισμο.
πέρριψε πίσης λομέλεια το ΣτΕ, χωρίς παρκ ατιολογία τόν βάσιμο λόγο κυρώσεως τς κοινς πουργικς ποφάσεως τι ο διατάξεις το ρθρου 3 το Ν. 3512/2006 (σλαμικό Τέμενος) πως χουν ντικατασταθε πό τίς διατάξεις το ρθρου 29 παρ. 5 στοιχεο ii το ν. 4014/2011 ντίκεινται στίς ρχές τς διακρίσεως τν ξουσιν καί τς σότητος (ρ. 26 καί 4 το Συντάγματος) κατά τό μέρος πού μέ ατές θεσπίζονται τομικές ρυθμίσεις χωρίς πιλογή τς νομοθετικς δο νά ατιολογεται εδικς οτε καθ’ αυτήν οτε ν σχέσει πρός τή μή τήρηση τν διαδικασιν πού προβλέπονται πό τήν σύμφωνη μέ τό Σύνταγμα Νομοθεσία περί δρύσεως καί λειτουργίας λατρευτικν χώρων (ρθρ. 1 το ναγκ. Ν. 1363/1938 πως τροποποιήθηκε μέ τό ρθρ. 1 το ναγκ. Ν. 1672/1939, ΦΕΚ Α΄ 123) ν πως συνάγεται πό τόν συνδυασμό τν διατάξεων 4 παρ. 1, 20 παρ.1 καί 26 το Συντάγματος δέν ποκλείεται μέν, κατ’ πόκλιση πό τήν συνήθη διοικητική διαδικασία, πού προβλέπεται πό τήν κειμένη νομοθεσία, θέσπιση μέ τυπικό νόμο τομικν ρυθμίσεων, πό τήν προϋπόθεση μως τι μέ τίς ρυθμίσεις ατές δέν παραβιάζονται λλες συνταγματικές διατάξεις ρχές.
Ν. 3612/2006 (σλαμικό Τέμενος) μέ τό ρθρο 3 πως ντικαταστάθηκε πό τίς διατάξεις το ρθρου 29 παρ. 5 στοιχεο ii το ν. 4014/2011 προβλέπει τήν γκατάσταση το σλαμικο Τεμένους σέ κτμα το λληνικο δημοσίου, τήν κρατική χρηματοδότηση τς μελέτης γιά τήν γκατάστασή του καί τς κατασκευς του καί τήν δωρεάν π’ όριστο παραχώρηση πό τό Δημόσιο τς χρήσεως το ν λόγ Τεμένους στό ΝΠΙΔ το Ν. 3512/2006, τό ποο ποτελε πλς τό φορέα διοικήσης καί διαχειρίσης δηλ. τό νομικό «περίβλημα» το Τεμένους.
Γιά καμμία μως πό τίς παραπάνω τομικές ρυθμίσεις δέν συντρέχουν ο προϋποθέσεις τν ρθρων 20 παρ. 1, 26, 28 καί 4 το Συντάγματος διότι α. οτε γιά τήν λειτουργία το συγκεκριμένου Τεμένους, οτε γιά τήν χωροθέτησή του, οτε γιά τήν δωρεάν παραχώρηση δημόσιας κτάσεως γιά τήν νέγερσή του, οτε γιά τήν κρατική χρηματοδότηση τς κατασκευς του, προκύπτει πό τίς προπαρασκευαστικές ργασίες το Ν. 3512/2006 το Ν. 4014/2011 συνδρομή ξαιρετικν περιστάσεων πού νά δικαιολογον τήν θέσπιση τν νωτέρω τομικν ρυθμίσεων μέ νόμο, ντιθέτως γιά τίς ν λόγ ρυθμίσεις δέν συντρέχει λόγος δημοσίου θνικο γενιότερου κοινωνικο συμφέροντος, φο μέ ατές ξυπηρετεται ποκλειστικά τό συμφέρον συγκεκριμένης μάδας (θρησκευτικς κοινότητας, ποία κατά τά κοινς γνωστά δέν παρτίζεται κατά πλειοψηφία πό λληνες πολίτες) καί β. μέ τίς νωτέρω ρυθμίσεις παραβιάζονται τό ρ. 24 παρ. 1 καί 2 το Συντάγματος διότι χωροθέτηση το Τεμένους γινε χωρίς νά προηγηθε εδική πιστημονική μελέτη γιά τίς περιβαντολλογικές του πιπτώσεις (λομ. ΣτΕ 3500/2009) καί γ. τό ρθρο 13 το Συντάγματος τόσον ατοτελς σο καί μέ τήν ρχή τς σότητος ρ. 4 παρ. 1 το Συντάγματος, φο διάταξη πού καθιερώνει τό κανονικό δικαίωμα τς νεμπόδιστης πό τν προστασία τν Νόμων λατρείας, κλαμβάνεται σφαλμένως πό τό Ν. 3512/2006 (σλαμικό Τέμενος) ς δημιουργοσα γιά τήν Πολιτεία δθεν ποχρέωση κατασκευς καί λειτουργίας μέ κρατική χρηματοδότηση λατρευτικο χώρου σέ συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα (Μουσουλμάνους), μή νήκουσα στήν κατά τό ρθρο 3 το Συντάγματος πικρατοσα θρησκεία.
περρίφθη σαύτως βάσιμος λόγος κυρώσεως τι ν νέγερση καί λειτουργία λατρευτικο χώρου ποιουδήποτε δόγματος καί θρησκείας, πλήν τς πικρατούσης κατ’ ρθρο 3 το Συντάγματος χωρε σύμφωνα μέ τήν σχετική πάγια Νομοθεσία (ρθρ. 1 το ναγκ. Ν. 1363/1938 πως τροποποιήθηκε μέ τό ρθρ. 1 το ναγκ. Ν. 1672/1939, ΦΕΚ Α΄ 123) κατόπιν διοικητικς δείας, ποία χορηγεται κατόπιν ατήσεως τν μελν τς οκείας θρησκευτικς κοινότητος τά ποία καί ναλαμβάνουν τήν σχετική δαπάνη.
λληνική Πολιτεία εδικς γιά τήν θρησκευτική κοινότητα τν Μουσουλμάνων τς ττικς, παρακάμπτοντας τήν ς νω πάγιας γενικς φαρμογς διαδικασία, προβαίνει στήν δρυση το συγκεκριμένου Τεμένους καί το διοικοντος ατό ΝΠΙΔ μέ νόμο, ναλαμβάνοντας μάλιστα δια καί τήν δαπάνη κατασκευς καί λειτουργίας του μέ προφανές ποτέλεσμα ο νέργειες ατές νά συνιστον προνομιακή μεταχείριση τς Μουσουλμανικς θρησκευτικς κοινότητος πού ντίκειται σαφς καί προδήλως στά ρθρα 13 παρ. 2 καί 4 το Συντάγματος.
Τό τομικό δικαίωμα τς θρησκευτικς λευθερίας πού κατοχυρώνεται μέ τό ρθρο 13 το Συντάγματος περιλαμβάνει τήν λευθερία τς συνειδήσεως (παρ. 1) καί τήν λευθερία τς κδηλώσεως τν θρησκευτικν πεποιθήσεων μέ ρητή ναφορά στήν νεμπόδιστη σκηση τς λατρείας κάθε γνωστς θρησκείας (παρ. 2).
πό τήν τελευταία εδικότερη κφανση το ν λόγ τομικο δικαιώματος πορρέει γιά τό κράτος κατά τήν ρητή διατύπωση τς παρ. 2 ποχρέωση φ’ νός μέν, νά μήν παρακωλύει τήν σκηση τς λατρείας, φ’ τέρου δέ νά τήν προστατεύει μέ Νόμους (βλ. ρθρα 200 καί 374α ΠΚ).
Περαιτέρω πό τά ρθρα 13 παρ. 1 το Συντάγματος καί 9 παρ. 1 τς ΕΣΔΑ πού κατοχυρώνουν τήν λευθερία τς θρησκευτικς συνειδήσεως κατοχυρώνεται καί ρχή τς θρησκευτικς σότητος, ν πό τίς διατάξεις τν ρθρων 13 παρ. 2 το Συντάγματος καί 9 παρ. 2 τς ΕΣΔΑ συνάγεται ποχρέωση το Κράτους στό πλαίσιο το συμφύτου σέ μιά δημοκρατική Πολιτεία θρησκευτικο πλουραλισμο νά τηρε οδέτερη καί μερόληπτη στάση ναντι λων τν θρησκευτικν κοινοτήτων (ΕΔΔΑ Hassan et Tchaouch κατά Βουλγαρίας, 26/10/2000 σκ.60,62, Eglise metropolitaine de Bessarabie κατά Μολδαβίας, 13/12/2001, σκ.113, Mirolubovs κατά Λεττονίας, 15/9/2009 σκ.80).
ξάλλου ντίκειται στήν καθιερωμένη πό τό Σύνταγμα ρχή τς σότητος, (ρθρο 4) σέ συνδυασμό πρός τίς διατάξεις το ρθρου 13, βάση θρησκευτικο ποκλειστικς κριτηρίου προνομιακή μεταχείριση πέρ ρισμένων πολιτν (λομ. ΣτΕ 1016/1963), πολύ δέ περισσότερο πέρ λλοδαπν.
Περαιτέρω σύμφωνα μέ τίς διατάξεις πού προαναφέρθηκαν νέγερση λειτουργία Ναο, οουδήποτε δόγματος θρησκείας πλήν τς πικρατούσης κατ’ ρθρον 3 το Συντάγματος, χωρε κατόπιν δείας τς Διοικήσεως πού χορηγεται κατόπιν ατήσεως τν μελν τς οκείας θρησκευτικς κοινότητος καί εναι σύμφωνος μέ τό ρθρο 13 το Συντάγματος (λομ. ΣτΕ 4202/2012) καί πό ατές προκύπτει τι Πολιτεία μετά τήν κδοση τς νωτέρω δείας καί νδεχομένως τς σχετικς οκοδομικς δείας δέν ποχρεοται νά προβε σέ οαδήποτε λλη νέργεια π.χ χρηματοδότηση πρός κτέλεση τν δειν ατν, ποία κτέλεση πόκειται στά μέλη τς θρησκευτικς κοινότητος πού πέβαλαν τά σχετικά ατήματα.
Περαιτέρω, στν ατιολογικ κθεση το ν. 3512/2006 (σλαμικό Τέμενος) ναφέρονται τ ξς: «δν εχε ποβληθε ως σήμερα π τς διες τς μουσουλμανικς κοινότητες, πίσημο ατημα πρς τ πουργεο θνικς Παιδείας κα Θρησκευμάτων ... γι τ χορήγηση σχετικν δειν ...Κατόπιν ατν Κυβέρνηση ναλαμβάνει τν πρωτοβουλία ν δημιουργήσει να τέμενος στν θήνα, ντιμετωπίζοντας τσι τ χρόνια νάγκη τν μουσουλμάνων ν χουν ναν πίσημο, σύγχρονο κα ξιοπρεπ χρο λατρείας».
ξ λλου, πως νέφερε πουργς θνικς Παιδείας κα Θρησκευμάτων στ Βουλ κατ τν ψήφιση το ν λόγω νόμου (πρακτικ Βουλς 7.11.2006, σέλ. 895), τ περιεχόμενο ατο «δν χει καμία σχέση μ τς ξωτερικς σχέσεις τς χώρας» κα «δν ποτελε ποδομ πο θ γίνει μετ π διαπραγματεύσεις συζητήσεις μ λλες χρες. ποτελε ποχρέωση το λληνικο Κράτους πρς μουσουλμάνους πο κατοικον στν λλάδα, νεξαρτήτως ν χουν δν χουν τν λληνικ πηκοότητα».
Περαιτέρω δέ, ναπληρωτς πουργς Περιβάλλοντος νέφερε τι «στν ττικ λειτουργον 120 παράνομα τζαμι» (πρακτικ Βουλς 6.9.2011, σέλ.16303 ). Τέλος, στ π 24.9.2012 γγραφυ το πουργείου Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης κα Θρησκευμάτων πρς τ ΣτΕ ναφέρεται τι, στ παρελθν δν χει χρηματοδοτηθε π τ κράτος κατασκευ χώρων λατρείας λλων θρησκειν δογμάτων.
π τ νωτέρω στοιχεα συνάγεται α) τι ο μουσουλμάνοι τς ττικς δν χουν μποδισθε στν σκηση τν θρησκευτικν τους καθηκόντων, λλά, ντιθέτως, καλύπτουν τς θρησκευτικές τους νάγκες μ τν νοχ π τν Πολιτεία τς λειτουργίας 120 χώρων λατρείας, ο ποοι, καίτοι στερονται τς κατ τ ρθρο 1 το ν. ν.1363/1938 δείας, δν χουν, παρ τν σχετικ ποχρέωση τς Διοικήσεως, σφραγισθε κα β) τι δν χει προβληθε π τν δια τ θρησκευτικ κοινότητα τν μουσουλμάνων τς ττικς, μ τν ποβολ σχετικς ατήσεως, νάγκη καλύψεως τν θρησκευτικν τους ναγκν (προφανς λόγω τς ς νω λειτουργίας τν 120 χώρων λατρείας).
ν ψει τν πραγματικν τούτων δεδομένων πο προκύπτουν εθέως π τς προπαρασκευαστικς ργασίες θεσπίσεως τν πίμαχων διατάξεων, δν στοιχειοθετεται κν, ς πρς τν πραγματική του βάση, λόγος τν ποο πικαλεται νομοθέτης ( νάγκη δηλαδ καλύψεως τν θρησκευτικν ναγκν) γι ν δικαιολογήσει τν παρέμβασή του πρς θέσπιση τν ν λόγω τομικν ρυθμίσεων (κεντρικ σημεο τν ποίων, κατ τ κτεθέντα , δν εναι σύσταση νομικο προσώπου διωτικο δικαίου, λλ κατασκευ κα λειτουργία σλαμικο τεμένους).
παρξη δ μεγάλου ριθμο μουσουλμάνων στν ττικ- ποία δν μφισβητεται - πουσία συνολικς κα νιαίας κφρασης τς μουσουλμανικς κοινότητος δν συγκροτον, ν ψει τν νωτέρω πραγματικν δεδομένων (τς λειτουργίας 120 χώρων λατρείας κα τς μ ποβολς σχετικν ατημάτων), τν, κατ τν ς νω εσηγητικ κθεση, παρξη νάγκης καλύψεως τν θρησκευτικν ναγκν τν μουσουλμάνων, τν ποία, λλωστε, διος νομοθέτης δν χαρακτηρίζει ς λόγο δημοσίου συμφέροντος.
πλς, στς πίμαχες ρυθμίσεις προβαίνει νομοθέτης μ τν, σφαλμένη, ν ψει το κτεθέντος περιεχομένου το ρθρου 13 παράγραφος 2 το Συντάγματος, ντίληψη τι στς ποχρεώσεις τς Πολιτείας περιλαμβάνεται κα δρυση, κατασκευή, ργάνωση, λειτουργία κα χρηματοδότηση λατρευτικν χώρων (κόμη κα θρησκείας λλης, κτός τς, κατ τ Σύνταγμα, πικρατούσης).
Τέλος, κατασκευ το συγκεκριμένου Τεμένους δν ποτελε, κατ τ κτεθέντα, ζήτημα συνδεόμενο μ τς διεθνες σχέσεις τς χώρας.
πομένως προκύπτει τι μ τς διατάξεις τν ρθρων 1-4 το ν. 3512/2006 (πως σχύουν), χωρς ν πηρετεται κανένας δημόσιος σκοπός, εσάγεται να σύνολο λληλεξαρτώμενων τομικν ρυθμίσεων εδικν (ς φορωσν στν κατασκευ κα λειτουργία το συγκεκριμένου λατρευτικο χώρου), ξαιρετικν (φ' σον χωρον κατ παρέκκλιση τς φισταμένης παγίας σχετικς νομοθεσίας) κα ενοϊκν -κυρίως καθ' μέρος προβλέπουν τ δωρεν παραχώρηση π' όριστον κρατικς περιουσίας κα τν κρατικ χρηματοδότηση τς κατασκευς κα λειτουργίας το Τεμένους- γι συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων (μάλιστα δέ, κατ πλειοψηφία, χι λλήνων πολιτν), μ μόνο κοιν χαρακτηριστικ τν νταξή τους σ συγκεκριμένη θρησκεία (πο δν εναι, πάντως, κατ τ Σύνταγμα πικρατοσα). Πρόκειται, συνεπς, γι μία δικαιολογήτως ενοϊκ (προνομιακ) μεταχείριση πρ τς ς νω κατηγορίας προσώπων μ ποκλειστικ κριτήριο τς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
Ο διατάξεις, πομένως, ατές, κατ' ξοχν δ πρόβλεψη περ κρατικς χρηματοδοτήσεως τς κατασκευς το ν λόγω Τεμένους (στν ποία, εδικότερα, ναφέρεται προσβαλλόμενη πράξη) π συνθκες, μάλιστα, δυσμενέστατης δημοσιονομικς συγκυρίας, παραβιάζουν τς προεκτεθεσες ρχς τς θρησκευτικς σότητος κα οδετερότητος το Κράτους πο πορρέουν π τ ρθρα 13 κα 4 το Συντάγματος κα 9 τς ΕΣΔΑ.
Κατόπιν τν νωτέρω πού κονιορτοποιον τήν πόφαση τς λομελείας το ΣτΕ λληνική Πολιτεία, θά προχωρήσει πρόσκοπτα στήν νέγερση το Μουσουλμανικο Τεμένους ταν γειτονική Τουρκία πρό λίγων μερν μετέτρεψε τν 9ο κατά σειρά στορικό Ναό τς γίας Σοφίας ρακλείας (ρεσλί) το Δ. Πόντου σέ τέμενος μέ τήν νομασία ρχάν Τζαμί πού θά ξαναλειτουργήση μέ πανηγυρικό τρόπο στήν μουσουλμανική ορτή το Κουρμπάν Μπαϊράμ.
πολύ ξιόλογος διανοητής καί σχολιαστής Τάκης Θεοδωρόπουλος στήν «Καθημερινή» τς Κυριακς 28/9/2014 γραψε γιά τούς 50.000 μαχητές το χαλιφάτου στό ράκ καί τή Συρία: «Εναι ναντίον τς Δημοκρατίας, εναι ναντίον τς κκοσμικευμένης γνώσης καί σκέψης, ρα ναντίον τς λευθερίας τς σκέψης, εναι ναντίον το Διαφωτισμο, ναντίον τν ρχαίων γαλμάτων. Εναι μέ δύο λόγια ναντίον το πολιτισμο μας». Τό θέμα μως πού ποσιωπται πό λους, εναι τι τήν εθύνη γιά τά φρικώδη καί τρομακτικά γκλήματα το ερο πολέμου (!) Τζιχάντ δέν τήν χουν σφαλς τά ξιοθρήνητα θύματα καί θτες ν τατ το Χαλιφάτου «ποκεφαλιστάν» λλά ψευδής καί σύμβατη μέ κάθε ννοια δημοκρατίας, λευθερίας, νεξιθρησκείας καί ληθείας, θρησκεία το Κορανίου, ποία στό Κεφ. 47 παραγρ. 4 ντέλλεται !!! «ταν συνανττε τούς πίστους φονεύετε καί κατασφάζετε, συγκρατοντες στερεά τά δεσμά το αχμαλώτου (Κορ. κεφ. 47,4), στό δέ Κεφ. 8, παραγρ. 68 διακηρύσσει «Κανείς πό τούς προφτες δέν μπόρεσε νά ποκτήση στή γ παδούς χωρίς σφαγές» καί στό Κεφ. 8 παραγρ. 40 συνεχίζει τίς ντολές το θανάτου «πολεμετε ατούς μέχρις του δέν θά πάρχει πλέον πειρασμός, μέχρις του δέν θά πάρχει λλη θρησκεία παρά το μόνου Θεο» καί λοκληρώνει τό τελετουργικό τν στυγνν δολοφονιν καί τόν «ξαγιασμό» !!! τους μέ τήν διαβεβαίωση στό Κεφ. 8 παραγρ. 17 «Δέν φονεύετε σες ατούς λλά Θεός. ταν κοντίζεις δέν εσαι σύ πού κοντίζεις, εναι ατός Θεός γιά νά δοκιμάσει τούς πιστούς διά λαμπρς δοκιμασίας. Κύριος κούει καί γνωρίζει τά πάντα» καί στό Κεφ. 9 στιχ. 29 «Πολεμεται ναντίον το μή πιστεύοντος τόν Θεό, οτε στήν σχάτη μέρα καί μή θεωροντος θέμιτο ,τι Θεός καί πόστολος Ατο πηγόρευσαν, πολεμετε δέ πίσης ναντίον τν βραίων καί τν Χριστιανν ο ποίοι δέν πιστεύουν τήν πίστη τς ληθείας».
Ατή εναι «θεολογική» βάση το σλάμ πού δέν διακρίνεται σέ ριζοσπαστικό καί σέ δθεν μετριοπαθές.
Μις νθρωποπαθος θρησκείας πού δράζεται στό τρομακτικό δεολόγημα τι δθεν νθεος εσαι άν σφάζεις, βιάζεις, λεηλατες καί πιβάλλεσαι στό συνάνθρωπό σου.
Βέβαια ψευδοθεός λάχ δέν εναι λλος πό τόν ψευδοθεό το ραβικο πολυθεϊστικο καί εδωλολατρικο συστήματος καί πομένως ς δαιμόνιο ρέσκεται στίς νθρωποθυσίες καί τό αμα, δέ δθεν Προφήτης νυμφεύθη ς βδομη γυναίκα του τήν σύζυγο το υο του Ζαΐντ καί ς νατη τήν πταετ κορασίδα ϊσά.
Τό ρώτημα πού τίθεται εναι πόσο νόητοι μπορε νά εναι ο πεύθυνοι τν πολιτειν τς Δύσεως, στε νά παραβλέπουν τά νωτέρω καί νά δηλώνουν παγκόσμια σάν τόν μερικανό Πρόεδρο τι δθεν «ποτιμήσαμε» τό θέμα.
σον φορ γιά τούς ν λλάδι κρατοντας πολλαπλασιάζεται εθύνη τους γιατί σέ ατήν τήν αματοπότιστη χώρα τό Γένος μάτωσε καί τά ερά σφάγια τς πίστεως καί τς λευθερίας μας πότισαν μέ τό αμα τους, σπιθαμή πρός σπιθαμή, ατή τήν μαρτυρική γ, γιά νά μήν ποτελομε σήμερα τό πόλοιπο τς Ερωπαϊκς Τουρκίας.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις