ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Θύελλα “Πᾶξ“ ταῖς ΗΑΠ ἐπιτίθεται

Ἑκκαίδεκα ἄνθρωποι ἀποθνῄσκουσιν 
Ἡ θύελλα ἣν “Πᾶξ“ καλοῦσι διὰ τῶν ΗΑΠ συνεχῶς διαβαίνει, πολλῶν δὲ πόλων τῆς θυέλλης ἕνεκα καταπεσόντων σχεδὸν ἥμισυ ἑκατομμύριον οἰκημάτων ἠλεκτρικὴν ἐνέργειαν οὐκ ἔχει· ἑκκαίδεκα ἄνθρωποι ἀπέθανον, τούτων δὲ οἱ μὲν πλεῖστοι δυστυχήμασιν ἐν ταῖς ἀγυιαῖς γενομένοις, τοσαύτη γὰρ χιὼν κατέπεσεν ὥστε τὰ
αὐτοκίνητα ὠλίσθανον, δύο δὲ ὑποθερμίᾳ ἀπέθανον.

καὶ ἐν τῇ πρωτευούσῃ Οὐάσιγγτον τοσαύτη χιὼν κατέπεσεν ὥστε ἡ ἀρχὴ ἐκέλευσε τοὺς πολίτας μὴ ἐᾶν τοὺς παῖδας ἐκ τῶν οἰκημάτων ἐξιέναι, ἐδέησεν οὖν τοῖς παισίν, οὐκ ἐξὸν πρὸς τὰ διδασκαλεῖα βαίνειν, μὴ ἐξιέναι καὶ οἴκοι διαμένειν, καὶ εἰ οἱ τοῦ δήμου ἐργασταὶ τὴν χιόνα ἐκ τῶν ἁγυιῶν ἐξενεγκεῖν ἐπειρῶντο παντὶ χρώμενοι. καὶ δὴ καὶ οἱ δύο ταύτης τῆς πόλεως ἀερολιμένες κεκλεισμένοι εἰσίν, μᾶλλον γὰρ χιόνος κατέπεσεν ἢ ὥστε ἐξεῖναι τοῖς ἀεροσκάφεσι τοῖς δρόμοις χρῆσθαι.

ἐν τῇ Φιλαδελφίᾳ καὶ τῇ Νέᾳ Ὑόρκῃ ἤδη ἕτοιμοί εἰσι τῇ τῆς θυέλλης ἀφίξει, λέγουσι γὰρ οἱ μετεωρολόγοι ὅτι ἡ θύελλα ἐκεῖ μέλλει αὐξήσεσθαι καὶ κρείττων γενήσεσθαι· ἐν δὲ πολλαῖς τῆς Βορείας Καρολίνας ἁγυιαῖς οὐ μόνον ἐν ταῖς πόλεσιν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἐλαύνειν οὐκ ἔξεστιν, οἱ γὰρ ἁρματηλάται, οὐκ ἐξὸν ἐλαύνειν, τὰ αὐτοκίνητα οὗ ἔτυχε ὄντα καταλιπόντες πεζῇ ἀπῆλθον.

http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις