ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Οι Καρυάτιδες στο Δ.Σ. του Μουσείου της Ακροπόλεως;;;

Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.  Ιδρύθηκε  με το Ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ” και άλλες διατάξεις». 
Στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 477/7-8-2014 δημοσιεύεται η (σιδηροδρομικού) αριθμού πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/202496/29700/26094/1396/29-7-2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, που συγκροτεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου:  9μελές (8 άνδρες + 1 γυναίκα). 
Το αφελές ερώτημα:  επί του Μουσείου, ως ΝΠΔΔ, έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου
6 § 1, β του νόμου 2839/2000 («στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων…»), ή μήπως συμμετέχουν στο Δ.Σ. ως μέλη και αι Καρυάτιδες, υπερκαλύπτουσαι ούτω πως την νομοθετικήν πρόβλεψιν περί συμμετοχής τουλάχιστον 3 (τριών) γυναικών εις το Δ.Σ. του Μουσείου;  (και τούτο πέραν της ευτυχούς συγκυρίας, καθ’ ην αι Καρυάτιδες, ως αγάλματα (ή μάλλον  αγαλματοειδείς κίονες), θ’ απετέλουν ιδανικά και περιζήτητα μέλη οιουδήποτε Συμβουλίου…)

οπ.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις